لطفا صبر کنید
 
مشخصات كاربري
* نام (به فارسی) * نام خانوادگی (به فارسی)
* نام (به انگلیسی) * نام خانوادگی (به انگلیسی)
* آدرس پست الکترونیکی * تلفن همراه
* جنسیت * کد ملی
* آدرس * تلفن داخلی
* نوع اشتغال مدرک تحصیلی
دانشکده گروه آموزشی
* واحد سازمانی پست سازمانی
تعهد نامه
* اینجانب با توجه به ارزشهای اخلاقی جامعه اسلامی و قوانین موجود کشور پس از مطالعه آیین نامه استفاده از خدمات مرکز افورماتیک دانشگاه قم با امضا این برگه التزام عملی خود را به مفاد آیین نامه اعلام کرده و متعهد میشوم از دسترسی خود به کلیه امکانات تنها درجهت برآوردن مقاصد آموزشی و پژوهشی دانشگاه استفاده نمایم و در صورت تخلف ملتزم تبعات آن باشم.