لطفا صبر کنید
 
فرم نظرسنجی شبکه بی سیم دانشگاه قم
مشخصات فردی
* مخاطب
* جنسیت
------------------------------
* مقطع
رشته
------------------------------
* میزان ساعت استفاده شما از اینترنت در روز
* از چه ابزاری جهت اتصال به شبکه بی سیم استفاده می نمایید؟
------------------------------
آیا از اینترنت خوابگاه استفاده می نمایید؟
خوابگاه
نظر سنجی شبکه بی سیم
* 1- پوشش شبکه بی سیم
* 2- سرعت شبکه بی سیم
* 3- اتصال سریع و آسان به اینترنت
* 4- پیوستگی اتصال و عدم قطع شدن
* 5- پشتیبانی و پاسخگویی شرکت