لطفا صبر کنید
 
فرم نظرسنجی شبکه بی سیم دانشگاه قم
مشخصات فردی
* مخاطب
* جنسیت
* شرکت ارائه دهنده
------------------------------
* مقطع
رشته
------------------------------
* میزان ساعت استفاده در روز
* ابزار مورد استفاده
------------------------------
* استفاده از اینترنت خوابگاه
نظر سنجی شبکه بی سیم
* 1- پوشش شبکه بی سیم
* 2- سرعت شبکه بی سیم
* 3- اتصال سریع و آسان به اینترنت
* 4- پیوستگی اتصال و عدم قطع شدن
* 5- پشتیبانی و پاسخگویی شرکت
توضیحات