لطفا صبر کنید
 
سامانه درخواست عضويت دانشجويان در كتابخانه هاي دانشگاه قم (مركزي و كوثر)
مقررات بخش امانت كتابخانه هاي دانشگاه
1- حداکثر کتابهایی که در هر نوبت امانت داده می شود برای اساتید محترم و دانشجویان دکتری 10 جلد، دانشجویان ارشد 6 جلد و دانشجویان کارشناسی 5 جلد می باشد.
2- حداکثر مدت امانت در هر نوبت برای اساتید محترم و دانشجویان دکتری یک ماه و برای دانشجویان کارشناسی و ارشد دو هفته می باشد. و در صورت نیاز می توانند تا سه بار آن را تمدید نمایند. بصره: کتب رزرو شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.
3- در صورتی که کتاب مفقود گردد بایستی مثل آن خریداری شود و تحویل کتابخانه گردد.
4- کسانی که کتاب را با تاخیر عودت می دهند مشمول پرداخت جریمه به ازای هر روز500 ریال خواهند بود، جریمه کتاب رزروی دو برابر کتاب عادی محاسبه می شود.
5- تکرار در تاخیر که موجب برهم زدن نظم کتابخانه می شود باعث محرومیت به مدت یک ترم خواهد شد.
6- در صورتی که خسارتی به کتاب وارد شود (از قبیل خط خوردگی، پاره شدن، حاشیه نویسی و...) امانت گیرنده ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
7- برای امانت کتاب داشتن کارت دانشجویی الزامی است و هر عضو مجاز به استفاده از کارت خود می باشد.
8- تنظیم برنامه و ساعات سرویس دهی بعهده مسئول کتابخانه بوده و خارج از ساعات مقرر هیچگونه پاسخی داده نمی شود.
9- رزرو، تمدید و جستجوی آدرس کتاب به عهده خود دانشجویان محترم است.
اطلاعات ورودی
شماره دانشجویی
کد ملی/ گذرنامه