لطفا صبر کنید
    پرينت كارت ورود به جلسه مهارتهاي زبان
پرینت کارت ورود به جلسه آزمون
تاریخ پرینت کارت
رديفعنوان مرحله ثبت نامآزمون انگلیسی (شروع)آزمون انگلیسی (پایان)آزمون عربی (شروع)آزمون عربی (پایان)
1 تابستان 1398
مرحله ثبت نام
تابعیت
کد ملی / گذرنامه
نوع آزمون
تاریخ تولد
/ /